หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

ที่ พช 0023.12/ว 869 เรื่อง มาตรการในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดอปท.(โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศพด.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 24 มิ.ย. 63 หมวดหมู่ หนังสือราชการ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวิเชียรบุรี
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ว 3248 ลว 22 มิ.ย. 63_compressed.pdf1.18 MB
กลับหน้ารวมข่าว หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

0.01s. 0.50MB