หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

ที่ พช 0023.12/ว 1346 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพฯ

วันที่ 14 ต.ค. 63 หมวดหมู่ หนังสือราชการ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวิเชียรบุรี
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ว 5194 ลว 9 ต.ค. 63_compressed.pdf3.72 MB
กลับหน้ารวมข่าว หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

0.01s. 0.50MB