หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

ที่ พช 0023.12/ว 1506 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

วันที่ 17 พ.ย. 63 หมวดหมู่ หนังสือราชการ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวิเชียรบุรี
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ว 5795 ลว 10 พ.ย. 63_compressed.pdf2.14 MB
กลับหน้ารวมข่าว หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

0.02s. 0.50MB