หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

ที่ พช 0023.12/ว 1507 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563

วันที่ 17 พ.ย. 63 หมวดหมู่ หนังสือราชการ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวิเชียรบุรี
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ว 5821 ลว 11 พ.ย. 63_compressed.pdf1.21 MB
กลับหน้ารวมข่าว หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

0.01s. 0.50MB