หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

ที่ พช 0023.2/ว 1520 เรื่อง ขอให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดอปท.บันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ

วันที่ 24 พ.ย. 63 หมวดหมู่ หนังสือราชการ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวิเชียรบุรี
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ว 5816 ลว 11 พ.ย. 63_compressed.pdf2.94 MB
กลับหน้ารวมข่าว หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

0.01s. 0.50MB