หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

ที่ พช 0023.12/ว 1540 เรื่อง แนวทางการขอรบการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 65 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่ 25 พ.ย. 63 หมวดหมู่ หนังสือราชการ โดย เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอวิเชียรบุรี
แชร์

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ว 6025 ลว 24 พ.ย. 63_compressed.pdf1.46 MB
กลับหน้ารวมข่าว หนังสือราชการ-หนังสือราชการ

0.01s. 0.50MB