หนังสือราชการ - หนังสือราชการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ที่ พช 0023.12/ว 908 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534119
ที่ พช 0023.12/ว 907 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่อปท.117
ที่ พช 0023.12/ว 279 เรื่อง ขอเชิญประชุมซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของอปท. ประจำปี 2563126
ที่ พช 0023.12/ว 278 เรื่อง แจ้งบัญชีนวัตกรรมการฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2563119
ที่ พช 0023.3/ว 277 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รูปแบบรายการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ116
ที่ พช 0023.12/ว 276 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)117
ที่ พช 0023.12/ว 882 เรื่อง คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง122
ที่ พช 0023.12/ว 892 เรื่อง การซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของอปท. ประจำปี 2563222
ที่ พช 0023.12/ว 899 เรื่อง การออกตรวจติดตามความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดอปท.120
ที่ พช 0023.12/ว 900 เรื่อง การติดตามผลการดำเนินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563122
ที่ พช 0023.12/ว 898 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายฯ119
ที่ พช 0023.12/ว 897 เรื่อง ข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ119
ที่ พช 0023.12/ว 896 เรื่อ ง ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้119
ที่ พช 0023.12/ว 233 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อขอรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี 2563119
ที่ พช 0023.12/ว 893 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตออบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)117
ที่ พช 002.12/ว 889 เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566121
ที่ พช 0023.12/ว 891 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน119
ที่ พช 0023.12/ว 890 เรื่อง ขอความร่วมมือบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info ระบบใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563121
ที่ พช 0023.12/ว 883 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562119
ที่ พช 0023.12/ว 268 เรื่อง ขอแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันโรคล่วงหน้าให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยง121

ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB