หนังสือราชการ - หนังสือราชการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ที่ พช 0023.12/ว 1229 เรื่อง ส่งหนังสือมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น และมาตรฐานการทดสอบวัสดุงานทางหลวงท้องถิ่น14
ที่ พช 0023.12/ว 1221 เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4/256315
ที่ พช 0023.12/ว 1222 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 6315
ที่ พช 0023.12/ว 1223 เรื่อง การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเจ้าภาพระดับประเทส/ระดับภาคฯ17
ที่ พช 0023.12/ว 1224 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 63 งวดที่ 416
ที่ พช 0023.12/ว 1227 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 63 กรณีเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพิ่มเติม16
ที่ พช 0023.12/1226 เรื่อง ขอความอนุเคราห์ฐานข้อมูลบ่อน้ำบาดาล15
ที่ พช 0023.12/ว 2960 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ17
ที่ พช 0023.12/ว 1213 เรื่อง การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาอปท.17
ที่ พช 0023.12/ว 400 เรื่อง การขอความร่วมมือในการรวบรวมปัญหาและข้อคิดเห็นกรณีการปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฯ16
ที่ พช 0023.12/1214 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 256317
ที่ พช 0023.12/ว 1219 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่อปท.ประจำเดือนมิ.ย. 6316
ที่ พช 0023.12/ว 1218 เรื่อง การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการ และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค16
ที่ พช 0023.12/ว 1220 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจบุคลากรเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับการฉีดป้องกันโรคล่วงหน้า16
ที่ พช 0023.12/ว 1225 เรื่อง แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสกิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 416
ที่ พช 0023.12/ว 1206 เรื่อง การยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาตตามมติคณะรัฐมนตรี139
ที่ พช 0023.12/ว 1207 เรื่อง ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแบบสอบถามโครงการ การศึกษาแนวทางและกลไกการพิจารณาอนุญาตฯ118
ที่ พช 0023.12/ว 397 เรื่อง แจ้งส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตราการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19119
ที่ พช 0023.12/ว 1200 เรื่อง แนวทางการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 63123
ที่ พช 0023.12/ว 398 เรื่อง รายงานสรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจากข้อมูลดาวเทียม ประจำปี 2563121

ลำดับที่ 1-20 | 1/21 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB