หนังสือราชการ - หนังสือราชการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ที่ พช 0023.12/ว 1550 เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการ การประกวด "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี"124
ที่ พช 0023.12/ว 1549 เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders' Program 116
ที่ พช 0023.12/ว 1548 เรื่อง การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล114
ที่ พช 0023.12/ว 1540 เรื่อง แนวทางการขอรบการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 65 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล115
ที่ พช 0023.12/ว 489 เรื่อง แจ้งแก้ไขกำหนดการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครู และผู้ดูแลเด็กปฐมวัยฯ124
ที่ พช 0023.12/ว 448 เรื่อง โครงการ CDD Young Designer Contest114
ที่ พช 0023.2/ว 1520 เรื่อง ขอให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดอปท.บันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ 114
ที่ พช 0023.12/ว 3513 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 64 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการจัดการธนาคารน้ำใต้ดิน114
ที่ พช 0023.12/ว 485 เรื่อง การตรวจสอบเข้าใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท.115
ที่ พช 0023.12/ว 1539 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1114
ที่ พช 0023.12/ว 1538 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ116
ที่ พช 0023.12/ว 1536 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1119
ที่ พช 0023.12/ว 1537 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ123
ที่ พช 0023.12/ว 1530 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562129
ที่ พช 0023.12/ว 1528 เรื่อง การประชาสัมพันธ์แผนผังรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว122
ที่ พช 0023.12/ว 1529 เรื่อง โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุฯ118
ที่ พช 0023.12/ว 1531 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้บริหารของอปท.ครั้งที่ 9/2563120
ที่ พช 0023.12/ว 483 เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ119
ที่ พช 0023.12/ว 484 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยสัญจรพบสมาชิก117
ที่ พช 0023.12/ว 1523 เรื่อง โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564126

ลำดับที่ 1-20 | 1/33 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB