แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่งอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี อบต.สระแก้ว บึงสามพัน เพชรบูรณ์
่่ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนอบต.สระแก้ว บึงสามพัน เพชรบูรณ์
แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563อบต.สระแก้ว บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
รายงานความคืบหน้าและผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องการทุจริตอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
สถิติการให้บริการอบต.ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 908 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534สำนักงานท้องถิ่นวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 907 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่อปท.สำนักงานท้องถิ่นวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕อบต.ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
มาตรการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/65 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.50MB