ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
การประชุมสภาองค์การบริิหารส่วนตำบลคลองกระจัง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่นร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว880) กองช่างอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
บัญชีนวัตกรรมไทย (พช0023.16/ว221) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (พช0218/2470) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯลฯ (พช0023.16/ว870) กองคลัง,การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การออกตรวจติดตามความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว876) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การติดตามผลการดำเนินการโครงการอาหารเสริม(นม)ฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว875) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสำรวจเรื่องการบริการข้อมูลวิชาการด้านธรณีวิทยา ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว874) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มฯลฯ (พช0023.16/ว871) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติฯลฯ (พช0023.16/ว869) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การรายงานผลการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (พช0218/ว865) สนป.อบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมฯลฯ (พช0023.16/ว218) กองสวัสดิการฯอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว217) กองคลังอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนฯลฯ ด่วนที่สุด (พช0023.16/ว866) การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
การติดตามผลการดำเนินการโครงการอาหารเสริม(นม)ปี63 ด่วนที่สุด (พช0023.3/ว3410) กองคลัง,การศึกษาอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างอบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ต้อนรับพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร มาดำรงตำแหน่งสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่นอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่(Big Cleaning Day) ตำบลสักหลงอบต.สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/69 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.14s. 0.50MB